Whistleblowing

Společnosti Actum, s.r.o. (se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25090607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 48835) a Actum X, s.r.o. (se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 05908841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 272831) (dále každá zvlášť jako „Společnost“ či dohromady jako „Společnosti“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), přijímají oznámení dle uvedeného Zákona.

Vnitřní oznamovací systém Společností je určen pouze pro oznámení učiněné osobami, které pro Společnosti vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 Zákona. 

Příslušnou osobou k přijímání a prověřování oznámení ve Společnostech je Mgr. Klára Svátková.

Anonymní oznámení se přijímají, ale nevztahuje se na ně Zákon, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Způsob podání oznámení do vnitřního oznamovacího systému Společnosti:

  1. ústně na telefonní číslo +420 734 815 718, a to každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hod.; příslušná osoba pořídí písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba dále umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil a vyjádření k záznamu přiloží;
  2. písemně prostřednictvím elektronického podání na email příslušné osoby  whistleblowing@actumdigital.com;
  3. písemně prostřednictvím listinného podání, které je možné zaslat na adresu Společnosti: Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7 s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám Mgr. Klára Svátková“;
  4. osobně: požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Příslušná osoba pořídí písemný záznam, který věrně zachycuje podstatu osobního oznámení, příslušná osoba dále umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil a vyjádření k záznamu přiloží.

Bližší informace ohledně postupu při řešení oznámení naleznete ve vnitřním předpisu Společností dostupném zde.

Oznámení dle Zákona je možné podat též prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na adrese  https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.